G-art Agencja Reklamy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OKLEJANIE WITRYN

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWU”) określają warunki zawierania umów o świadczenie usługi oklejania witryn (zwanych dalej: „umowami”), których wykonawcą jest G-Art Sp. z o.o. Spacerowa 1/3 58-304 Wałbrzych NIP: 8863017795 REGON: 389835690 KRS: 0000918376 (zwany dalej: „wykonawcą”).
2. OWU stanowią integralną część umów zawieranych przez wykonawcę z klientami.
3. OWU są udostępniane klientom przed zawarciem umowy. OWU jest dostępny w siedzibie wykonawcy oraz na stronie internetowej.
4. Klient może porozumiewać się z wykonawcą między innymi za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@g-art.com.pl oraz telefonicznie na numer telefonu: +48 792 012 503

Artykuł 2. Przedmiot umowy
1. Usługobiorca zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi oklejenia witryn zgodnie z umową i w oparciu o jedną z opcji:
przyklejenie folii matującej imitującej szkło piaskowane,
przyklejenie folii przyciemniającej imitującej lustro weneckie,
przyklejenie folii permanentnej z nadrukiem lub w kolorze,
przyklejenie folii perforowanej (one way vision) z nadrukiem.

2. W zależności od specyfikacji projektu Umowa może obejmować oklejanie także m.in.:
oklejenie ram okiennych i drzwiowych,

Powyższe elementy mogą zostać wyklejone za dodatkową opłatą ustaloną przez wykonawcę i potwierdzoną przez klienta w umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości konieczne do wykonania usługi oklejania witryn.
4. Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód do zawarcia umowy, w szczególności jest uprawniony do oklejenia elementów zamówienia.

Artykuł 3. Wykonanie umowy
1. Przed przystąpieniem do oklejenia witryn wykonawca przygotowuje powierzchnię do oklejania, w tym między innymi: w razie zaistnienia potrzeby, wykonawca w ramach świadczonych usług może dokonać demontażu uprzedniej folii na zlecenie klienta – operacja ta dokonuje się na ryzyko klienta. Wykonawca niniejszym informuje, że może zdarzyć się sytuacja, że wraz z demontażem uprzednio zastosowanej folii, z uwagi na rodzaj lub jakość folii, stan szkła lub czas jaki minął od założenia uprzedniej folii, powstaną odbarwienia. Wykonawca prace demontażowe rozpoczyna od przeprowadzenia próby na małej powierzchni, w przypadku zaistnienia według wykonawcy potrzeby konsultacji z klientem, klient będzie zobowiązany do podjęcia decyzji odnośnie dalszych prac demontażowych. Usługa demontażowa z uwagi na niestandardowy charakter, wyceniana jest odrębnie przez wykonawcę przed przystąpieniem do demontażu.
2. Klient oczyszcza powierzchnię okien używając przeznaczonych do tego, bezpiecznych środków.
3. W przypadku gdy klient dostarcza gotowy projekt nadruku, wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki. Z uwagi na błędnie przygotowany projekt nadruku (plik), ewentualne koszty za przygotowanie kolejnej folii do oklejania lub ponowne oklejanie ponosi klient.
4. Wykonawca nie odpowiada za treści zawarte w plikach przesłanych przez klienta oraz zawartość zleconych do realizacji materiałów i usług, szczególnie za prawa autorskie do nich.
5. W przypadku, gdy wykonawca przygotowuje projekt nadruku:
1. cena przygotowania projektu ustalana jest przez wykonawcę odrębnie;
2. w cenie usługi zawarte są dwie poprawki projektu, chyba, że ustalono inaczej w umowie;
3. kolejne zmiany (niewynikające z błędu wykonawcy) wyceniane są dodatkowo.
6. Potwierdzenie realizacji umowy w każdym razie następuje po wpłacie przez klienta zaliczki. Jeżeli według wykonawcy lub klienta wymagane jest przygotowanie próbki folii, wykonawca potwierdza termin realizacji umowy w momencie zaakceptowania próbki folii przez klienta.
7. Jeżeli nie jest wymagane przygotowanie próbki folii, wykonawca potwierdza termin realizacji w momencie zawarcia umowy, przekazania projektu nadruku przez klienta lub ostatecznej akceptacji przez klienta projektu przygotowanego przez wykonawcę. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, wykonawcy przysługuje uprawnienie do wydłużenia terminu realizacji usługi, o czym poinformuje klienta.
8. W sytuacji gdy, w trakcie przygotowania witryn do oklejania wykonawca stwierdzi uszkodzenia wykonawca informuje klienta i proponuje mu rozwiązania do zastosowania.

9. Delikatne niespasowanie elementów graficznych, przy stosowaniu folii z nadrukiem, jest normalne, wynika to chociażby z tego, że tafle szkła, na których osadzana jest grafika są otoczone uszczelką, na której aplikacja folii nie jest możliwa.

10. Wykonywanie usług odbywa się w siedzibie wykonawcy lub w miejscu wyznaczonym przez klienta. W takim wypadku wykonawca nie bierze odpowiedzialności za błędy, które mogą wyniknąć m.in. ze względu na niewłaściwą temperaturę podczas wykonywania usługi czy zapylenie powietrza.

Artykuł 4. Zasady po wykonaniu usługi (obowiązki klienta)
1. W związku z wykonaniem usługi oklejania witryn Usługobiorca powinien:
wykonać pierwsze mycie witryny nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty oklejenia;
brud i pył mogący rysować powierzchnię folii spłukiwać czystą wodą;
do mycia witryn używać miękkich gąbek oraz wody z dodatkiem delikatnych środków nisko-pieniących przeznaczonych do mycia oklejonych powierzchni;
w razie rozlania na folię rozpuszczalnika, benzyny, oleju napędowego lub innej podobnej substancji pozostawić tę substancję do momentu samoczynnego wyschnięcia.
2. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem folii, które nie będzie podlegać reklamacji.

Artykuł 5. Cena i płatność
1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny za usługę oklejenia witryn, zgodnie z umówioną ceną. Cena podana w umowie jest ceną netto.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki, która odpowiada 50% umówionej ceny. Do chwili wpłaty zaliczki wykonawca nie potwierdzi realizacji umowy.
3. W przypadku niedokonania zapłaty ceny, wykonawca ma prawo zawiesić wykonanie umowy do czasu uregulowania ceny. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. Wszelkie płatności w pierwszej kolejności mogą zostać zaliczone na związane z długiem należności uboczne np. odsetki, a dopiero następnie na należność główną (cenę).
5. Termin zapłaty reszty ceny określa umowa.
6. Umowa jest zawierana elektronicznie w postaci wiadomości e-mail, w odpowiedzi na przygotowaną wycenę, potwierdzana wykonaniem przez klienta zaliczki.

Artykuł 6. Pozostałe warunki umowy
1. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne
1. Wykonawca wyłącza rękojmię za wady fizyczne przedmiotu umowy.

Artykuł 8. Ochrona danych osobowych
1. W związku z zawarciem Umowy, administratorem danych osobowych jest wykonawca.
2. Dane osobowe klienta przetwarzane są przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
realizacji Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
po sprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
7. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i jej realizacji.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest podmiotowi obsługującemu księgowość, firmom windykacyjnym.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe
1. Spory wynikłe na tle zawartych umów rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.